Kevyesti.fi palveluiden yleiset käyttöehdot

Näitä Kevyesti.fi -palvelujen yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot” tai ”Sopimus”) sovelletaan Kevyesti.fi Oy:n (“Palveluntarjoaja”) toimittamaan laskutuspalveluun ja siihen liittyviin maksupalveluihin (jäljempänä yhdessä ”Palvelut” ja kukin erikseen ”Palvelu”), jotka tarjotaan osoitteessa Kevyesti.fi. Kevyesti.fi voi myös tarjota maksupalveluihinsa liittyen tiettyjä lisäpalveluita, jotka voivat olla Kevyesti.fi:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimittamia (”Lisäpalvelut”).

1. Sopimusosapuolet ja sopimuksen hyväksyminen

Sopimuksen osapuolet ovat Kevyesti.fi ja palvelua käyttävä elinkeinonharjoittajana toimiva luonnollinen henkilö (”Käyttäjä”).

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä. Hyväksyessään nämä ehdot käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössään noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Määritelmät

Käyttöliittymä: Palveluntarjoajan käyttäjälle osoitteessa online.kevyesti.fi tarjoama käyttöliittymä, jonka kautta käyttäjä voi hallinnoida ja seurata käyttäjätiliin liittyviä maksutoimeksiantoja sekä muita tapahtumia, palveluja ja tietojaan.

Hinnasto: Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa oleva, verkkosivuilla sijaitseva palveluhinnasto.

Maksunsaaja: Oikeus- tai luonnollinen henkilö, jolle palveluntarjoaja välittää varat maksutoimeksiannon mukaisesti.

Maksutapahtuma: Toimenpide, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan maksunsaajan käytettäväksi.

Maksutoimeksianto: Käyttäjän tai Maksunsaajan palveluntarjoajalleen antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma.

Käyttäjätili: Palvelujen vastaanottamista varten käyttäjälle luotu käyttäjätili.

Tietosuojaseloste: Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevat yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvät käytänteet, jotka julkaistaan verkko-osoitteessa kevyesti.fi/tietosuojaseloste.

Tilaaja: Käyttäjän toimeksiantaja, joka tilaa käyttäjältä työtä. Tilaajia voivat olla niin luonnolliset henkilöt kuin oikeushenkilötkin.

3. Tietoja palveluntarjoajasta

Palveluntarjoaja (Y-tunnus: 3265482-6) on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa ja jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Kellokukantie 4, 01300 Vantaa.

Palveluntarjoaja on Finanssivalvonnan (osoite: PL 103, 00101 Helsinki; verkko-osoite: finanssivalvonta.fi) valvoma maksupalveluja tarjoavaksi yhteisö. Palveluntarjoajan maksupalveluihin liittyvä toiminta tulee perustumaan Finanssivalvonnan hyväksymään maksulaitoslain (297/2010) 8 §:n mukaiseen ilmoitukseen, jonka nojalla palveluntarjoajalla tulee olemaan oikeus tarjota maksupalveluja Suomessa. Tietoja Finanssivalvonnan valvomista maksupalvelujen tarjoajista on saatavilla Finanssivalvonnan ylläpitämästä maksulaitosrekisteristä osoitteessa:

finanssivalvonta.fi/rekisterit/valvottavaluettelo/

Mikäli sinulla on kysyttävää koskien näitä käyttöehtoja, voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajan
asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@kevyesti.fi.

4. Palvelun kuvaus

Palvelua käyttämällä käyttäjä voi laskuttaa tilaajaa tilaajalle tekemästään työstä. Käyttäjä laskuttaa tilaajille tekemänsä työn palveluntarjoajan kautta ja palveluntarjoaja maksaa tilaajan palveluntarjoajalle maksaman suorituksen käyttäjälle edelleen palkkana tai työkorvauksena vähennettynä näistä käyttöehdoista ilmenevien suorituksien ja veloituksien kokonaismäärällä.

Palveluntarjoaja ei ole ennakkoperintälain (1118/1996, EPL) 14 §:ssä tarkoitettu käyttäjän työnantaja, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan. Tästä huolimatta palveluntarjoajalla on verotuksessa työnantajaa vastaavat velvollisuudet (ennakonpidätysvelvollisuus, ilmoitusvelvollisuus ja velvollisuus suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksu).

Toimintaan sovelletaan EPL:n lisäksi osin myös muun muassa ennakkoperintäasetuksen (1124/1996, EPA), työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain (771/2016, TaSavaL) ja tulotietojärjestelmästä annetun lain (58/2018, tulorekisterilaki) säännöksiä.

Palvelut tarjotaan käyttäjälle sen sisältöisinä kuin ne on kuvattu näissä käyttöehdoissa sekä osoitteessa kevyesti.fi sijaitsevissa mahdollisissa tarkemmissa palvelukuvauksissa. Palveluista veloitetaan hinnaston mukaiset maksut ja veloitukset.

Käyttäjällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuhteen aikana tämän sopimuksen ehdot sekä maksupalvelulain 11–15 §:ssä tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Nämä käyttöehdot ja hinnasto ovat sähköisesti käyttäjän saatavilla käyttöliittymän kautta.

Palvelu ei kata eikä palveluntarjoaja siten vastaa mistään muista kuin näissä käyttöehdoissa määritellyistä toimenpiteistä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palvelu ei kata käyttäjän YEL- vakuutusmaksujen suorittamista.

Palveluntarjoajan, käyttäjän ja tilaajan asemat

​Palveluntarjoaja on Verohallinnon ohjeen (VH/288/00.01.00/2021) tarkoittama laskutuspalveluyritys.

Käyttäjä ja tilaaja ovat keskenään sopimussuhteessa. Sopimussuhde ei kuitenkaan muodosta osapuolien välille työsuhdetta.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että tilaajan ja palveluntarjoajan välillä ei ole sopimussuhdetta. Palveluntarjoaja ei ole myöskään osapuoli käyttäjän ja tilaajan välisessä sopimussuhteessa, eikä palveluntarjoaja siten miltään osin vastaa kyseiseen sopimussuhteeseen liittyvistä vastuista tai velvoitteista.

Vakuutukset

Käyttäjää ei ole vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, vaan palveluntarjoajan ottamalla tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa kulloistenkin ehtojensa mukaisesti.

Tapaturmavakuutus kattaa hoitokulut 20 000 euroon saakka. Omavastuu on 0 euroa. Invaliditeettiturva 21.160 euroa. Kuolinturva 21.160 euroa.

Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen ja se lisätään automaattisesti uudelle käyttäjälle. Tapaturmavakuutus astuu voimaan, kun käyttäjältä on vähennetty ensimmäinen vakuutusmaksu tekemästään laskusta.

Mikäli käyttäjä haluaa luopua tapaturmavakuutuksesta, tulee käyttäjän ottaa yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kevyesti.fi.

5. Yleiset rajoitukset

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua:

 1. mihinkään toimintaan, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää palvelua,
 2. palveluntarjoajan tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta;
 3. lainvastaisiin toimiin; tai
 4. minkään Verohallinnon ohjeen (VH/288/00.01.00/2021) 10. luvussa mainituista tilanteista soveltuessa.

6. Käyttäjätili

Ainoastaan käyttäjän on sallittua luoda käyttäjätili. Näin ollen käyttäjätilin luominen toisen henkilön puolesta ei ole sallittua. Muun henkilön kuin käyttäjän on sallittua luoda lasku käyttäjän puolesta käyttäjän käyttäjätilillä. Käyttäjän on kuitenkin kaikissa tapauksissa hyväksyttävä Käyttäjätilillään luodut laskut ennen niiden lähettämistä tilaajalle.

Käyttäjätilin voi avata oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, joka on tunnistautunut vahvan sähköisen tunnistamisen kautta taikka muulla palveluntarjoajan kulloinkin hyväksymällä tunnistautumistavalla. Palveluntarjoaja voi käyttää tunnistautumisen toteuttamisessa yhteistyökumppania, jonka ehdot käyttäjän on hyväksyttävä palveluja käyttääkseen. Rekisteröitymisen lisäksi palveluntarjoaja voi edellyttää käyttäjältä vahvaa sähköistä tunnistautumista harkintansa mukaisesti milloin tahansa palveluita käytettäessä.

Käyttäjätilin käyttö vaatii, että käyttäjä rekisteröityy palveluiden käyttäjäksi siten kuin palveluntarjoaja tarkemmin ilmoittaa. Rekisteröityminen edellyttää, että käyttäjä antaa vaaditut oikeat ja täydelliset tiedot sekä hyväksyy nämä käyttöehdot ja mahdolliset muut rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetut ehdot sekä tutustuu tietosuojaselosteeseen.

Ellei näistä käyttöehdoista tai pakottavasta oikeudesta muuta johdu, kaikki käyttäjän käyttäjätilin käytöstä johtuvat maksutapahtumat, valinnat ja oikeustoimet sitovat kyseistä käyttäjää. Käyttäjällä on velvollisuus noudattaa palveluntarjoajan aika ajoin antamia tietoturva- ja muita ohjeita.

Käyttäjätilin käytön estäminen ja käyttömahdollisuuden palauttaminen

Palveluntarjoajalla on harkintansa mukaisesti oikeus estää käyttäjätilin käyttö, jos:

 1. Käyttäjätilin turvallisuus on vaarantunut; tai
 2. on syytä epäillä, että käyttäjätiliä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti taikka näiden käyttöehtojen vastaisesti.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään sellaisista käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat käyttäjätilin estämisestä yllä mainitulla tavalla.

Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjätilin käytön estämisestä ja sen syistä käyttäjälle etukäteen käyttöliittymän kautta, käyttäen käyttäjän palveluntarjoajille antamia yhteystietoja tai muulla kohtuullisella tavalla. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä vasta jälkikäteen välittömästi käyttäjätilin käytön estämisen jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi perusteltua. Ilmoitusta ei kuitenkaan tehdä, jos ilmoituksen tekeminen vaarantaisi palvelujen luotettavuuden tai turvallisuuden tai jos sen tekeminen on laissa kielletty.

Palveluntarjoaja palauttaa käyttäjätilin käyttömahdollisuuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun käyttäjätilin käytön estämiselle ei enää ole perustetta. Käyttäjällä on mahdollisuus pyytää milloin tahansa palveluntarjoajalta käyttäjätilin käyttömahdollisuuden palauttamista ottamalla yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti.

7. Maksupalveluihin liittyvät erityiset ehdot

Maksutoimeksiannot

Palveluihin sisältyy maksutapahtumien toteuttaminen maksunsaajille siinä määrin kuin palvelun tarjoaminen käyttäjälle sitä edellyttää.

Maksutapahtumien toteuttaminen

Vastaanotettuaan palvelun tai muun työsuorituksen sekä suoritukseen liittyvän laskun käyttäjältä tilaaja tekee maksusuorituksen palveluntarjoajan asiakasvaratilille. Tämän jälkeen palveluntarjoaja suorittaa seuraavat maksutapahtumat:

 1. Maksaa asiakasvaratililtään käyttäjän ansiotuloveron alaisen korvauksen käyttäjälle;
 2. Maksaa asiakasvaratililtään käyttäjän työsuoritukseen liittyvät ennakonpidätys- ja
  sairausvakuutusmaksut sekä arvonlisäveron soveltuvin osin;
 3. Maksaa asiakasvaratililtään komission tarjoamastaan palvelusta omalle pankkitililleen;
 4. Maksaa asiakasvaratililtään tapaturmavakuutusta vastaavan maksun omalle pankkitililleen.

Omalta pankkitililtään palveluntarjoaja maksaa edelleen vakuutusyhtiön maksun, joka voi kattaa useita vakuutettuja samanaikaisesti.

Käyttäjä ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun se on vastaanotettu. Palautustilanteissa maksuliikenne on käänteinen edellä kuvattuun nähden. Palautukset käsitellään manuaalisesti, minkä jälkeen asianmukainen palautusmäärä tilitetään tilaajalle.

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että käyttäjätili on jatkuvasti käyttöliittymän kautta saavutettavissa, ja vastaa siitä, että maksutoimeksiantojen mukaiset maksut välitetään maksunsaajien palveluntarjoajille täysimääräisinä sovittuna ajankohtana lukuun ottamatta aikoja, jolloin käyttäjätili ei ole käytössä välttämättömien tai säännöllisten palvelukatkosten, viranomaisten määräysten tai ylivoimaisesta esteestä johtuvien syiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan käyttäjälle tällaisista tilanteista hyvissä ajoissa etukäteen, jos tämä on mahdollista. Ellei näistä käyttöehdoista tai sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, käyttäjällä ei ole oikeutta korvaukseen edellä mainitusta käytön estymisestä johtuen.

Maksutoimeksiannosta kieltäytyminen

Palveluntarjoajalla on maksupalvelulain tai harkintansa mukaan oikeus kieltäytyä
maksutoimeksiannon toteuttamisesta seuraavilla perusteilla:

 1. jos palveluntarjoaja epäilee tai katsoo käyttäjätilin turvallisuuden vaarantuneen tai että käyttäjätiliä käytetään petollisella, epätyypillisellä tai epäilyttävällä tavalla;
 2. jos palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti; tai
 3. jos maksutapahtumien toteuttamisessa on ilmennyt virheitä tai häiriöitä (mekaanisia tai muita) taikka maksunsaajan, maksun välittämiseen osallistuvien tahojen tai maksuja käsittelevän järjestelmän kieltäytymisiä maksutapahtumista.

Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle viipymättä maksutoimeksiannosta kieltäytymisestä sekä siitä, miten käyttäjä voi mahdollisesti korjata tilanteen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden periä käyttäjältä asianmukaiset ja tosiasiallisia kustannuksia vastaavat kulut ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjoajailla on ollut perusteltu syy kieltäytyä toteuttamasta maksutoimeksiantoa käyttäjästä johtuvasta syystä.

Tiedot maksutapahtumista

Tiedot käyttäjän käyttäjätilin maksutapahtumista ovat käyttäjän saatavilla sähköisesti ja pysyvällä tavalla käyttöliittymän kautta. Tietoja pidetään saatavilla vähintään kulloinkin viimeksi kuluneen vuoden ajalta ja ne sisältävät maksupalvelulain 19 §:n tarkoittamat tiedot.

Toteuttamatta jäänyt tai virheellisesti toteutettu maksutapahtuma

Jos käyttäjän käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, palveluntarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä käyttäjälle tai palautettava käyttäjän käyttäjätili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti käyttäjästä johtuvasta syystä tai jos palveluntarjoaja voi osoittaa maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen maksutapahtuman rahamäärän maksupalvelulain mukaisessa maksajan palvelutarjoajan noudatettavassa toteuttamisajassa.

Jos käyttäjän käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, palveluntarjoajan on käyttäjän pyynnöstä ryhdyttävä välittömästi jäljittämään maksutapahtumaa. Jäljittämisen tuloksista on ilmoitettava käyttäjälle. Palveluntarjoaja saa periä käyttäjältä kulut, jotka se joutuu jäljittämisen johdosta suorittamaan sellaiselle maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuneelle palveluntarjoajalle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, käyttäjällä on oikeus saada palveluntarjoajalta takaisin kulut, jotka häneltä on peritty maksutapahtumasta. Lisäksi käyttäjällä on oikeus saada palveluntarjoajalta korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää saamatta maksutapahtuman toteuttamatta jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

Ilmoitus toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman rahamäärän palautusta tai muuta näiden käyttöehtojen mukaista hyvitystä, jollei hän ilmoita palveluntarjoajille toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta käyttäjän maksutililtä.

Ilmoitus muusta virheestä

Käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta korvausta vahingosta, joka on aiheutunut muusta kuin edellisessä kappaleessa tarkoitetusta virheestä maksutapahtuman toteuttamisessa, jollei hän ilmoita virheestä palveluntarjoajille kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

8. Vastuu

Kumpikin sopimuksen osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimuksen rikkomisesta toiselle osapuolelle aiheutuneen vahingon. Maksupalvelun käyttäjälle aiheutuneen välillisen vahingon palveluntarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta palveluntarjoajan puolella.

Välillisenä vahinkona pidetään:

 1. tulon menetystä, joka maksupalvelun käyttäjälle aiheutuu palveluntarjoajan virheellisen menettelyn tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi;
 2. vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimukseen kuin näihin käyttöehtoihin perustuvasta velvoitteesta; ja
 3. muuta samankaltaista, vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa.

Jos yllä 2 kohdassa tarkoitettua vahinkoa aiheutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta, sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä vahinkona.

Palveluntarjoaja ei voi kuitenkaan vedota yllä olevaan vastuunrajoitusehtoon, jos palveluntarjoaja tai joku, jonka menettelystä se vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Vahinkoa kärsivän palveluiden käyttäjän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan osan vahingosta. Sikäli kuin näistä käyttöehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, palveluntarjoajan kokonaisvastuu käyttäjää kohtaan rajoittuu palveluntarjoajan käyttäjältä palveluista veloittamien maksujen määrään.

Sikäli kuin näistä käyttöehdoista tai pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, käyttäjän on esitettävä tämän sopimuksen rikkomiseen liittyvät vaatimukset kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun käyttäjä havaitsi tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai sopimusrikkomus, johon käyttäjä haluaa vedota.

9. Tietoturva ja tietosuoja

Palveluntarjoaja vastaa palveluiden tietoturvasta, tietosuojasta sekä käyttäjän henkilötietojen käsittelystä tämän sopimuksen, tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palveluntarjoaja voi antaa viranomaisille tietoja käyttäjästä muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lainsäädännön nojalla. Palveluntarjoaja saa myös henkilötietojen käsittelyä koskevan sääntelyn ja tietosuojaselosteessa esitettyjen käytäntöjen estämättä luovuttaa toiselle palveluntarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja harjoittamaansa maksupalvelutoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä maksupalveluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi, siten kuin maksupalvelulain 86 §:ssä on säädetty.

Tämän sopimuksen hyväksymällä käyttäjä myös osoittaa ymmärtävänsä, että palveluntarjoaja käsittelee ja luovuttaa palveluiden toteuttamisen edellyttämiä käyttäjän henkilötietoja siten kuin palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvataan.

10. Järjestelmät ja laitteet

Käyttäjä vastaa omasta tietoteknisestä käyttöympäristöstään (tietokoneohjelmistot) ja palveluiden vastaanottoon käyttämiensä laitteiden, järjestelmien ja palvelujen (mukaan lukien mm. tietokone, matkapuhelin sekä muut tietoliikennevälineet ja -yhteyksiin) tietoturvasta.

Palveluntarjoaja vastaa omien tietojärjestelmiensä asianmukaisesta tietoturvasta. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan miltään osin vastaa vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän käyttöympäristöstä, järjestelmistä, yhteyksistä tai laitteista.

11. Immateriaalioikeudet

Kaikki palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien tekijänoikeus, tavaramerkit sekä muut rekisteröidyt ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet, kuuluvat yksin palveluntarjoajaille ja/tai sen lisenssinantajille. Palveluntarjoaja myöntää tämän sopimuksen voimassaoloajaksi käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen oikeuden hyödyntää ja käyttää palveluja näiden käyttöehtojen ja palveluntarjoajan aika ajoin antaman muun ohjeistuksen mukaisesti.

Käyttäjälle ei anneta palveluihin mitään muita kuin yllä nimenomaisesti myönnetyt oikeudet.

12. Ylivoimainen este

Näiden käyttöehtojen mukaista vastuuta ei synny, jos se, jota vaaditaan vastuuseen, voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta- arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

13. Yhteydenpito ja reklamaatiot

Käyttäjä voi ottaa yhteyttä palveluntarjoajan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kevyesti.fi. Iltaisin ja viikonloppuisin käyttäjä voi tarvittaessa pyytää käyttäjätilin käytön estämistä ottamalla yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@kevyesti.fi.

Käyttäjälle suunnattuun viestintään käytetään ensisijaisesti sähköpostia. Viestintä ja ilmoitukset toimitetaan sähköpostitse tai muulla pysyvällä tavalla.

Asiointikielet ovat suomi ja englanti.

Käyttäjän on tehtävä näissä käyttöehdoissa tarkoitetut ilmoitukset tai palveluja koskevat reklamaatiot palveluntarjoajalle sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@kevyesti.fi.

14. Sopimuksen kesto ja päättäminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

Käyttäjä voi milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi. Tilanteessa, jossa lasku on ehditty lähettää tilaajalle ennen irtisanomista, maksutoimeksianto suoritetaan loppuun saakka, minkä jälkeen sopimus päättyy. Palveluntarjoajalle on puolestaan oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksesta. Kummankaan osapuolen ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanomiselleen.

Irtisanomisaika alkaa kulua, kun ilmoitus on tullut käyttäjän tietoon todisteellisesti esimerkiksi käyttöliittymän kautta lähetettynä ilmoituksena.

Sopimuksen päättyessä osapuolten mahdolliset saatavat toisiltaan erääntyvät maksettaviksi 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen päättymisestä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta minkään käyttäjän ja kolmansien välisten sopimusten (kuten lainasopimusten) voimassaoloon.

15. Sopimuksen muuttaminen

Mikäli palveluntarjoaja aikoo tehdä muutoksia palveluihin siten, että muutokset merkitsevät näiden käyttöehtojen muuttamista, palveluntarjoaja toimittaa käyttäjälle ehdotuksen muutoksista käyttöliittymän kautta tai sähköpostitse vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Jos käyttäjä ei muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta ehdotettuja muutoksia, käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehdotettuja muutoksia, hänellä on muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi heti ilman eri veloitusta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että palveluntarjoaja kehittää palvelujaan jatkuvasti ja voi tehdä tarpeellisia lisäyksiä palvelujen ominaisuuksiin ilman ilmoitusta sikäli kuin tämä ei merkitse heikennyksiä tämän sopimuksen nojalla käyttäjälle tuleviin oikeuksiin tai etuihin. Palveluntarjoaja pidättää myös oikeuden yksipuolisesti muuttaa sopimusta noudattamalla edellä mainittua lyhyempää ilmoitusaikaa, mikäli muutokset johtuvat voimassaolevasta lainsäädännöstä tai viranomaisen antamista määräyksistä tai mikäli muutokset eivät koske maksupalvelulain mukaisia maksupalveluja.

16. Sopimuksen siirto

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman palveluntarjoajan kirjallista ja etukäteistä suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus sellaiselle kolmannelle, jolla on voimassa olevan oikeuden mukaisesti oikeus harjoittaa palveluiden tarkoittamaa toimintaa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus siirtää kolmannelle perittäväksi palveluihin liittyviä maksuja.

17. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, tästä sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan ensi asteena voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti määräytyvässä yleisessä alioikeudessa. Lisäksi läyttäjällä on mahdollisuus ilmoittaa palveluntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan toimintaa valvovalle yllä kohdassa 3 tarkoitetulle viranomaiselle.